Согласно Законот за животна средина, граѓаните во рок од 15 дена од денот на објавување на одлуката на веб страна, може да поднесуваат забелешки до Министерството за животна средина и простороно планирање,  за одлуките за неспроведување на стратегиска оцена за Деталниот урбанистички план за Градска четврт Ј 02 – опфат помеѓу Жданец и Нерези, локалитети А, Б и В, Општина Карпош – Скопје и за Деталниот урбанистички план за Градска четврт ССИ 03 Блок 4 (локалитет Касарна – Илинден), Општина Карпош – Скопје.

Одлуките за неспроведување на стратегиски оцени се објавени на огласната табла на веб страната на Општина Карпош.

 

Се работи за детални урбанистички планови кои се во постапка.