Со цел да се поткрепат иницијативите за повеќе оспорени детални урбанистички планови Општина Карпош поднесе конкретни докази до Уставниот суд на Република Македонија. Врз основа на поднесена иницијатива од страна на граѓани и приложени дополнителни докази од Општина Карпош, Уставниот суд на Република Македонија донесе Одлука со која се укинува Деталниот урбанистички план за Градска четврт З 06 опфат помеѓу бул. “Партизански Одреди”, ул. “Московска”, бул. “Македонија” и бул. “8-ми септември”, Општина Карпош – Скопје.

Станува збор за ДУП кој беше донесен во несоодветна процедура, при што беше загрозена транспарентноста на целата постапка и учеството на граѓаните во истата.

Во насока на поткрепа на иницијативата пред Уставниот суд, за ДУП Градска четврт З 06, Општината поднесе конкретни докази меѓу кои и извод од веб страната на Општина Карпош дека не е објавена Одлуката за неспроведување на стратегиска оцена која претходи на донесувањето на деталните урбанистички планови.

Општина Карпош ќе ја почитува Одлуката на Уставниот суд на Република Македонија, со што се запира спроведувањето на овој Детален урбанистички план и сите идни чекори ќе бидат во согласност со правните последици кои ги произведува оваа Одлука и позитивната законска регулатива.

Тоа практично значи дека во претстојниот период, Општина Карпош ќе пристапи кон изработка на нови детални урбанистички планови кои ќе бидат носени во консултации со стручната јавност и засегнатите граѓани.

Заврши времето кога деталните урбанистички планови се носеа зад затворени врати, во нетранспарентна постапка и со политички влијанија.

Исто така, во новите детални урбанистички планови ќе бидат запазени сите стандарди и услови за поставување на зеленило и зелени површини, како и за обезбедување на поголема хуманизација на просторот.

Примарната цел на локалната самоуправа е повеќе никогаш да не се повтори агресивната и непланска урбанизација.

Покажавме недвосмислена волја за соработка со надлежните институции, со цел да се спречи дополнително урбанистичко злосторство на Карпош.

Општина Карпош ќе се развива, плански и рамномерно, во сите делови, ставајќи акцент на заштитата на животната средина.