Со цел полесно остварување на различни права на граѓаните, Општина Карпош објавува контакт информации од подрачните одделенија на институции, кои се задолжени за територија на Карпош. Контакт информациите од сега се достапни и во посебна рубрика на веб страната „Подрачни одделенија“ (во горниот десен агол).

За потврдите за воени рокови, изводите од матични книги, како и остварување на социјални и други права, контактирајте ги следниве подрачни одделенија на институции:

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА – КАРПОШ
Ул. „Народен фронт“ бр.21
тел: 02/322-4182

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ – КАРПОШ
Ул. „Никола Русински“ бб, зграда 1, влез 1, кат 1 (до кафулето „Мартини“)
02/3 073-397, 02/3 062-282

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАБОТИ – КАРПОШ
Ул. „Багдадска“ бр. 26 Б
076 475-095

УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИ КНИГИ
Ул. „Виа Игнатиа“ бр.6
02/2 041 497
(изводи за родени, венчани, умрени)
www.uslugi.gov.mk