Секторот за уредување на градежно земјиште и комунални работи на Општина Карпош деновиве изврши интервенции на неколку локации во општината каде што беа санирани проблеми со атмосферска и фекална канализација.
На улицата 1506 во Момин Поток се изврши санација на фекална канализација каде што со бајпасирање од постоечката шахта кон новата се реши проблемот од излевање на фекалиите.
Поради честото затнување на линијата, поставена е ревизиона шахта по барање на граѓани од ул.Никола Парапунов со која се подобрува протокот.
Санирани се и две шахти на улица Орце Николов.