Комисија за прашања на верификација, мандатни прашања, избори и именувања 

 

За претседател на Комисијата е избран  Филип Даскаловски.

За членови на Комисијата се избрани членовите на Советот:

          Наташа Пеливанова

         Бобан Ацевски

          Сашо Лазаровски и

          Горан Михајлов. 

 

 Комисија за финансии и локален економски развој

За претседател на Комисијата е избрана Лиљана Трајаноска.

За членови на Комисијата се избрани членовите на Советот:

          Владимир Станивуковиќ,

          Владимир Кроневски,

          Тони Јаревски и

          Светлана Пандиловска.

Комисија за екологија и енергетска ефикасност 

(Комисија за заштита на животната средина и природата)

За претседател на Комисијата е избран Александар Анѓушев.

За членови на Комисијата се избрани членовите на Советот:

–          Мики Филев,

–          Елена Антониевиќ,

–          Светлана Пандиловска и

–          Добрила Андоновска.

Комисијата за урбанистичко планирање

За претседател на Комисијата е избиран Филип Даскаловски.

За членови на Комисијата се избрани членовите на Советот:

–          Наташа Пеливанова,

–          Владимир Станивуковиќ,

–          Сашо Лазаровски и

–          Тони Јаревски.

Комисија за комунални работи и сообраќај

За претседател на Комисијата е избран Сашо Лазаровски.

За членови на Комисијата се избрани членовите на Советот:

–          Предраг Станковски,

–          Владимир Кроневски

–          Елена Антониевиќ и

–          Димитар Зимбаков.

Комисија за јавни дејности (образование, социјална и детска заштита)

За претседател на Комисијата е избрана Билјана Костова.

За членови на Комисијата се избрани членовите на Советот:

–          Наташа Пеливанова,

–          Зејнел Куч,

–          Даниела Штерјова и

–          Бранко Ристов.

Комисија за култура

За претседател на Комисијата е избрана Емилија Ризевска-Спасова.

За членови на Комисијата се избрани  членовите на Советот:

–          Димитар Оровчанец,

–          Филип Даскаловски,

–          Горан Михајлов и

–          Тони Јаревски.

Комисија за спорт

За претседател на Комисијата е избран Владимир Станивуковиќ .

За членови на Комисијата се избрани  членовите на Советот:

–          Зејнел Куч,

–          Филип Даскаловски,

–          Предраг Станковски и

–          Томи Кепевски.

Комисија за прописи

За претседател на Комисијата е избран Горан Михајлов.

За членови на Комисијата е избрани членовите на Советот:

–          Бранко Ристов,

–          Наташа Пеливанова,

–          Елена Антониевиќ и

–          Димитар Зимбаков.

Комисија за негување и чување на традициите на македонскиот народ и македонската држава и заштита на историските споменици и спомен обележја

За претседател на Комисијата е избран Томи Кепевски.

За членови на Комисијата се избрани членовите на Советот:

–          Даниела Штерјова,

–          Димитар Оровчанец,

–          Мики Филев и

–          Лиљана Трајаноска.

Комисија за еднакви можности на жените и мажите

За претседател на Комисијата е избрана Билјана Костова.

За членови на Комисијата се избрани членовите на Советот:

–          Наташа Пеливанова,

–          Лиљана Трајаноска,

–          Димитар Оровчанец,

–          Александар Анѓушев,

–          Емилија Ризеска Спасова,

–          Даниела Штерјова,

–          Добрила Андоновска и

–          Светлана Пандиловска

Facebook
Големина на фонт