Комисија за прашања на верификација, мандатни прашања, избори и именувања на Советот на Општина Карпош

За Претседател на комисијата е избрана Александра Антевска

За членови на комисијата се избрани: 

 • Роберт Вељановски,
 • Бранко Ристов,
 • Добрила Андоновска,
 • Татјана Стојановскa. 

Комисија за финансии и локален економски развој на Советот на Општина Карпош

За Претседател на комисијата е избрана Адријана Јакимовска Панчевска

За членови на комисијата се избрани: 

 • Александар Илиески,
 • Мартин Димоски,
 • Татјана Стојановска,
 • Виолета Куновскa

Комисија за заштита на животната средина и природата (екологија и енергетска ефикасност) на Советот на Општина Карпош

За Претседател на комисијата е избран Александар Илиески

За членови на комисијата се избрани: 

 • Марјан Стефановски,
 • Невена Георгиевска,
 • Славко Митевски ,
 • Дејан Лазаревски

Комисија за урбанистичко планирање на Советот на Општина Карпош

За Претседател на комисијата е избран Зоран Краљевски

За членови на комисијата се избрани: 

 • Адријана Јакимовска Панчевска,
 • Мартин Димоски,
 • Невена Георгиевска,
 • Владимир Бислимовски

Комисија за комунални работи и сообраќај на Советот на Општина Карпош

За Претседател на комисијата е избран Марјан Стефановски

За членови на комисијата се избрани: 

 • Адријана Јакимовска Панчевска,
 • Славко Митевски,
 • Александра Антевска,
 • Наталија Спировска

Комисија за јавни дејности (образование, социјална и детска заштита) на Советот на Општина Карпош

За Претседател на комисијата е избран Роберт Вељановски

За членови на комисијата се избрани: 

 • Благица Цветановска,
 • Ивана Петковска,
 • Славко Митевски,
 • Владимир Бислимовски,
 • Виолета Куновска,
 • Невена Георгиевска

Комисија за култура на Советот на Општина Карпош

За Претседател на комисијата е избран Христо Саракинов

За членови на комисијата се избрани: 

 • Роберт Вељановски,
 • Бранко Ристов,
 • Гордана Ивановски Велковска,
 • Јахји Мемедов

Комисија за спорт на Советот на Општина Карпош

За Претседател на комисијата е избран Марин Докузовски

За членови на комисијата се избрани: 

 • Марјан Стефановски,
 • Давор Грче,
 • Славко Митевски,
 • Јахји Мемедов

 

Комисија за негување и чување на традициите на македонскиот народ и македонската држава и заштита на историските споменици и спомен обележја на Советот на Општина Карпош

За Претседател на комисијата е избран Дејан Лазаревски

За членови на комисијата се избрани: 

 • Благица Цветановска,
 • Христо Саракинов,
 • Ивана Петковска,
 • Јахји Мемедов

 

Комисија за прописи на Советот на Општина Карпош

За Претседател на комисијата е избран Славко Митевски

За членови на комисијата се избрани: 

 • Благица Цветановска,
 • Давор Грче,
 • Добрила Андоновска,
 • Александра Антевска

 

Комисија за еднакви можности на жените и мажите на Советот на Општина Карпош

За Претседател на комисијата е избран Ивана  Петковска 

За членови на комисијата се избрани: 

 • Благица Цветановска,
 • Адријана Јакимовска Панчевска
 • Александар Илиески
 • Добрила Андоновска,
 • Татјана Стојановска,
 • Виолета Куновска,
 • Дејан Лазаревски,
 • Наталија Спировска