Колективен договор

            КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР  НА ОПШТИНА КАРПОШ (2023) 

  • Со овој колективен договор се уредуваат правата, обврските и одговорностите и други прашања во врска со работниот однос на вработените во Општина Карпош

       На следниов линк прочитајте Колективен договор