Извештај на Комисијата за спроведување постапка за доделување субвенции за поправка и санација на постоечки лифтови и поставување на нови лифтови за 2022 година