ИЗВЕШТАЈ за искористување на доделените средства како финансиска поддршка за исплата на доспеани, а неплатени обврски по доверители