Сите граѓани кои имаат потреба од исфрлање на кабаст отпад кој вклучува стара покуќнина, можат директно да се обратат на телефонскиот број  0800- 22233