Општина Карпош ги информира граѓаните дека ЈП „Градски паркинг“ – Скопје започна акција за воведување на зонско паркирање на територија на локалната самоуправа, поточно во урбаните заедници Карпош 1 и Карпош 2. Овој процес ќе се одвива во неколку фази, со цел да се овозможат подобри услови за паркирање, полесен пристап до паркинг места, како и полесен проток на возила во овие населени места. Во првата фаза ќе бидат опфатени делови од Карпош 1, а за пријавувањето за паркинг дозволи, кое исто така ќе се одвива етапно, станарите ќе бидат навремено известувани, согласно динамиката на обележувањето на улиците.

По првата локација со организирано паркирање т.е. локалитетот МИДА, на ул. „Орце Николов“, каде во зона Д42 се вклучени адресите:
– Ул. „Орце Николов“, бр. 182, влез 1, 2 и 3
– Ул. „Орце Николов“, бр. 186 влез 1 и 2
– Ул. „Орце Николов“, бр. 188 влез 1 и 2 и
– Бул. „Илинден“ бр. 107, влез 1,
ЈП „Градски паркинг“ донесе одлука за проширување на зона Д42 со следните адреси:
– Ул. Андон Дуков бр.28, 29.
– Ул. Беждих Сметана бр.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
– Ул. Бранислав Нушиќ бр.5, бр.6 влез 1, бр.7 влез 1, 2 и 3.
– Ул. Гиго Михајловски бр.1 влез 1, 2, 3, 4 и влез 5, бр.2 влез 1, 2 и 3, бр.2А влез 1, бр.3, бр.3А, бр.4 влез 1, 2, 3 и 4, бр.5 влез 1, бр. 7 влез 1 , бр.9А, бр.9 влез 1, 2 и 3, бр.10 влез 1, 2, 3 и 4.
– Ул. Даскал Камчев бр.1 влез 2, 3, 4 и 5 , бр.1А/1 влез 1, влез 6, бр.2 влез 1, бр.3 влез 1,2,3 и 4.
– Ул. Драган Ѓаконовски Шпато бр.1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18 влез 1, бр.19 и бр.35.
– Ул. Иван Аговски бр.1 влез 1,2 и 3, бр.2, бр.4 влез 1 и 2, бр.7 влез 1, бр.8 влез 1, бр.9 влез 1, 2, 3 и 4, бр.10 влез 1, 2 и 3, бр.11 влез 1 и 2, бр.13 влез 1 и 2.
– Бул.Илинден бр.89 влез 1, бр. 93 влез 1, бр. 97 влез 1, бр.103 влез 1.
– Ул. Крагуевачка бр.1, 3, 5, 7, 7А, 9 .
– Ул. Миладин Поповиќ бр.1 влез 1, бр.3А влез 1, бр.4А влез 1 , бр.4 влез 1, бр.5 влез 1, бр.6 влез 1, бр.7 влез 1, бр.8 влез 1, бр.8А влез 1, бр. 9 влез 1, бр.10, бр.10А, бр.12 влез 1, бр.13 влез 1, бр.14 влез 1, бр.15 влез 1.
– Ул. Мирка Гинова бр.1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 19, 23, 25, 27.
– Ул. Никола Тесла бр.2 влез 1 и 2, бр.4 влез 1 и 2, бр.8 влез 1,2 и 3,бр.9 влез 1, бр.9А влез 1, бр.11 влез 1, бр.12 влез 1 и 2, бр.14 влез 1, бр.16 влез 1, 2 и 3 ,бр.18 влез 1 и 2.
– Ул. Орце Николов бр.148, бр.152, бр.153А влез 1 и 2, бр.154, бр.155А влез 1 и 2, бр.155 влез 1 и 2,бр.156, бр.157 влез 1 и 2, бр.158, бр.160, бр.162, бр.162А, бр.164, бр.166, бр.168, бр.170, бр.172, бр.174, бр.176, бр.178, бр.180 влез 1, бр.184 влез 1,2,3 и 4, бр.190 влез 1,2,3 и 4, бр.204 влез 1, бр.206 влез 1,
– Бул. Партизански одреди бр.48 влез 1, бр.48А влез 1 и 2.
– Ул. Руѓер Бошковиќ бр.1 влез 1,2,3 и 4, бр.3 влез 1, бр.5 влез 1,2 и 3, бр.8 влез 1 и 2.
– Ул. Рузвелтова бр.51 влез 1, бр.51А влез 1, бр.55А влез 1 и 2, бр.59 влез 1 и 2, бр.63 влез 1, бр.63А влез 1,2 и 3 и бр.67 влез 1.
– Ул. Франклин Рузвелт бр.51 влез 1,2 и 3.
– Ул. 507 бр.4 влез 1, бр. 3 влез 1, бр.6, бр.7 ,бр.8, бр.9, бр.10 влез 1.
– Ул. Бранислав Нушиќ бр.4 влез 1,2, 3 и 4, бр.8 влез 1,2,3,4 и 5, бр.9 влез 1 и 2, бр.11 влез 1 и 2, бр.13 влез 1и 2, бр.17 влез 1 и 2.
– Ул. Веселин Маслеша бр.1 влез 1 и 2, бр.3 влез 1и 2, бр.9 влез 1,2,3 и 4,
– Ул. Веселин Маслеша (Шекспирова) бр.7 влез 1,2,3 и 4.
– Бул. Октомвриска револуција(8 ми Септември) бр.10 влез 1 и 2, бр.12 влез 1,2,3 и 4,
– бр.14 влез 1 и 2.
– Партизански одреди бр.56 влез 1,2,3,4 и 5, бр.78 влез 1,2,3,4,5,6 и 7.
– Ул. Руѓер Бошковиќ бр.9 влез 1 и 2, бр.11 влез 1 и 2, бр.13 влез 1 и 2, бр.15 влез 1и 2
– Ул. Шекспирова бр.1 влез 1,2,3 и 4, бр.3 влез 1 и 2, бр.5 влез 1 и 2.

Притоа, право на паркирање на зона Д42 ќе имаат граѓаните кои гравитираат на една од наведените адреси, по цена од 0 ден. за две станарски возила, а поднесувањето на Барања за нивно евидентирање во системот ќе се одвива етапно, согласно динамиката на означување на улиците, за што ќе бидат дополнително известени.
За повеќе информации, граѓаните исто така може да се обратат на контакт телефоните во ЈП „Градски паркинг“:
02/ 305 13 24 и моб. 070/309 144