ЗА ЧИСТА И ЗЕЛЕНА ОПШТИНА КАРПОШ ИНФОРМИРАЈ СЕ КАДЕ ДА ФРЛИШ ОТПАД

ЗА ЧИСТА И ЗЕЛЕНА ОПШТИНА КАРПОШ

ИНФОРМИРАЈ СЕ КАДЕ ДА ФРЛИШ ОТПАД

 

 

 

  1. НАДЛЕЖНОСТ

 

Надлежноста за подигање, транспорт и одлагање на комунален отпад во рамките на Градот Скопје е доделена на ЈП „Комунална Хигиена“ Скопје.

 

  1. ВИДОВИ ОТПАД

 

ОПАСЕН ОТПАД НЕОПАСЕН ОТПАД
   
ЕЛЕКТРИЧЕН И ЕЛЕКТРОНСКИ ОТПАД КОМУНАЛЕН ОТПАД
(фрижидери, машини, компјутери, итн.) КАБАСТ ОТПАД (застарен мебел)
МОТОРНО МАСЛО ГРАДЕЖЕН ШУТ
  ПЛАСТИКА, СТАКЛО, ХАРТИЈА

 

  1. КОНТИНУИРАНИ АКТИВНОСТИ

 

Ø  2 ПУНКТА ЗА ОДЛАГАЊЕ НА ОПАСЕН ЕЛЕКТРОНСКИ И ЕЛЕКТРИЧЕН ОТПАД:

–          УРБАНА ЗАЕДНИЦА ВЛАЕ 1

–          ПРЕТОВАРНА СТАНИЦА НА ЈП „КОМУНАЛНА ХИГИЕНА“

 

Ø  БЕСПЛАТНО СОБИРАЊЕ НА Е-ОТПАД ОД ВАШИОТ ДОМ СО ВРТЕЊЕ НА ТЕЛЕФОНСКАТА ЛИНИЈА 070-236-000 ВО „НУЛА ОТПАД“ ДОО

 

Ø  БЕСПЛАТНА ТЕЛЕФОНСКА ЛИНИЈА 0800-222-33 ЗА ОДЛАГАЊЕ НА КАБАСТ, ЕЛЕКТРИЧЕН И ЕЛЕКРОНСКИ ОТПАД СО СПЕЦИЈАЛНО ВОЗИЛО НА ЈП „КОМУНАЛНА ХИГИЕНА“

 

Ø  ОДЛАГАЊЕ НА КАБАСТ ОТПАД БЕЗ ПАРИЧЕН НАДОМЕСТ СО СОПСТВЕН ПРЕВОЗ ВО ЦЕНТРИТЕ ЗА СЕЛЕКЦИЈА НА ОТПАДОТ ВО КАРПОШ И ВАРДАРИШТЕ И ВО ПРЕТОВАРНАТА СТАНИЦА ВО ШУТО ОРИЗАРИ, НА ЈП „КОМУНАЛНА ХИГИЕНА“ од 7 до 19 часот

 

Ø  СОБИРАЊЕ И СЕЛЕКТИРАЊЕ НА ПЛАСТИКА И ХАРТИЈА

–          Основни училишта

–          Трговски центар „City Mall

–          Приватни компании

–          Угостителски локали

 

Ø  СОБИРАЊЕ И СЕЛЕКТИРАЊЕ НА СТАКЛО

 

–          За прв пат во 2017 година отпочна селектирање на стакло во угостителските објекти, организирано од „Пакомак“

 

–          За граѓаните имаме поставено специјални контејнери, на следниве

 

ЛОКАЦИИ:

 

  1. КАМПАЊИ / АКЦИИ

 

–          Собирање на електричен и електронски отпад во соработка со „Нула Отпад“ и „Елколект“

–          Собирање на кабаст отпад во соработка со ЈП „Комунална Хигиена“

 

–          Еко акции за чистење на територијата на Општина Карпош

Facebook
Големина на фонт