Записници за изведување на подземни инсталации

09.08.2022

Записник за ул.Дрезденска бр.11

Записник за ул.Хелсинки бр.54 

Записник за ул.Каирска бр.17 

Записник за ул.Струшка 19 б 

Записник за ул.Струшка 19 б

Записник за ул.8, н.м Бардовци 

Записник за ул. Анкарска бр.16 

Записник за Горно Нерези

Записник за ул.Франц Прешерн бр.127 

Записник за ул.Крчин бр.2А

Записник за ул.Багдатска бр.1 

 

 

 

21.07.2022

Записник за ЕВН на ул.„Иван Цанкар“ бр.25 

Записник за ЕВН на ул.,„Новопроектирана“ 

Записник за ЕВН на ул.„Драган Ѓ.Шпато“ бр.17 

Записник за ЕВН на ул.„Струшка“ бр.19Б

 

04.07.2022

Записник за ЕВН на ул.„Фјодор Достоевски“

Записник за атмосферски и фекален приклучок на ул.„Дрезденска“ бр.40

29.06.2022

Записник за фекален приклучок на ул.„Фјодор Достоевски“ бр.6б

27.06.2022

Записник за ЕВН на ул.„Гиго Михајловски “ бр.2А

Записник за фекален, атмосферски и водоводен приклучок на ул. „Анкарска“ број 16

20.06.2022

Записник за ЕВН на ул.„Крчин“ 11А

17.06.2022

Записник за ЕВН на ул.„Жданец“ бр.22б

08.06.2022

Записник за фекален приклучок на ул.„Ванчо Мицков“ бр. 49

Записник за ЕВН на ул.„Франце Прешерн“ бр.205 

Записник за ЕВН на ул.„Копенхагенска“ бр.2

Записник за ЕВН на бул.„Партизански Одреди“ бр.70А

Записник за ЕВН на ул.„Панче Пешев“ бр.7Б

Записник за ЕВН на ул.„Бриселска“ бр.325

Записник за ЕВН на ул.„Ванчо Мицков“ бб

07.06.2022

Zаписник за фекален приклучок на ул.„Багдатска“

31.05.2022

Записник за Македонски Телеком на ул.„Женевска“

27.05.2022

Записник за водоводен и фекален приклучок на ул. „Бриселска“ бр.18А

Записник за ЕВН на ул. „Ловќенска“ број 37А

18.05.2022

Записник за фекален приклучок на ул.“Скупи“ бр.2

Записник за фекален приклучок на А1 на ул.“Миле Поп Јорданов“   

16.05.2022

Записник за ул. „Новопланирана улица 3“ бб

06.05.2022

Записник за А1 на ул.„ Ванчо Мицков “ бр.7а

21.04.2022

Записник за фекален приклучок на ул.„ Иван Цанкар“ бр.72

20.04.2022

Записник за фекален приклучок на ул.„ Козле“

Записник за фекален приклучок на ул.„ Ванчо Мицков“

Записник за фекален приклучок на ул.„ Бриселска“ бр. 18

18.04.2022

Записник за фекален приклучок на ул.„ Бахар Моис“ 11А

14.04.2022

Записник за фекален приклучок на ул.„ Прашка

Записник за ЕВН на ул. „Хелсинки“ број 54

12.04.2022

Записник за ЕВН на ул. „Џумајска“ број 21А

Записник за ЕВН на ул. „Џумајска“ број 52

Записник за ЕВН на ул. „Јуриј Гагарин“ број87А

Записник за ЕВН на ул. „Дамаска“ број 3А

Записник за ЕВН на ул. „Осло“ број 29

29.03.2022

Записник за ЕВН на ул. „Софиска“, ул. „Његошева“, „Копенхагенска“ и „Гаврил Лесновски“

Записник за ЕВН на ул. „Његошева“

Записник за ЕВН на ул. „Војвода Васил Чакаларов“

16.03.2022

Записник за ЕВН на ул. „Бриселска“ бр. 18А

14.03.2022

Записник за ЕВН на ул. „Бриселска“ бр. 10 и „Софиска“ 

Записник за ЕВН на ул. „Бриселска“ бр. 10

Записник за ЕВН на ул. „Хелсинки“ бр. 54 

11.03.2022

Записник за ЕВН на ул. „4“ 

08.03.2022

Записник за ЕВН на ул. „Ванчо Мицков“  бб

Записник за ЕВН на ул. „Новопроектирана 3“

Март 02.03.2022

Записник за ЕВН на ул.„ Бриселска“ број 35

Записник за ЕВН за А1 на ул.„Скупи 5А“ бр.24  

28.02.2022

Записник за ЕВН на ул.„ Даскал Камче“

23.02.2022

Записник за ул.„Милан Марковиќ“бр.4

Записник за ул.„Дамаска“ бр.27 

Записник за ул.„Атинска“ бр.бб

 

22.02.2022

Записник за ул.Блаже Биринчето бр.1Б

11.02.2022

 Записник за прекоп на ул.„Нобелова“ бр.11Б

 

Февруари 07-08.02.2022

Записник бул.„ Партизански Одреди“ бр.63а 

Записник ул.„Нобелова“ бр.11 

Записник ул.„Бањалучка“ бр.20  

Записник ул.„Прашка“ бр.36 

 

 

Датум 17 јануари 2022 

Комисијата за следење на состојбите на извршување на работите за поставување на подземни инсталации на Општина Карпош ги известува жителите на Карпош дека се издадени записници во кои е констатирано дека треба да се извршат прекопи на четири улици. Издадените записници се однесуваат на улиците: По барање на инвеститор ЕВН Македонија на улица Стокхолмска бр8 ќе се врши полагање кабел за приклучок на електрична енергија. По барање на приватен инвеститор на улица Иван Цанкар бр.72 ќе се врши изведба на приклучок водоводна и канализациона мрежа. По барање на приватен инвеститор на улица Дрезденска бр.40 ќе се врши изведба на атмосферска и фекална канализација. По барање на инвеститор Изолација ДС на улица 1560 бр.120 ќе се врши изведба на инсталација на водоводна мрежа. Инвеститорот се задолжува да обезбеди непречено и безбедно одвивање на сообраќајот и на пешаците а прекопот да го врати во подобрена првобитна состојба. По завршување на сите градежни работи општинската комисија ќе изврши повторен увид со цел да утврди дали квалитетно се завршени работите и дали подлогата е вратена во првобитна состојба.

 

Записник  ул.Иван Цанкар бр. 72 

Записник ул.Дрезденска бр.40 

Записник ул.1560 бр.120 

Записник ул.Стокхолмска бр.8 

Записник ул.Стокхолмска 

Записник ул.Партизански Одреди бб 

 

 

 

 

Датум 06.12.2021 

 

Записник за ул.„Прашка“

Записник за ул.„Пресека“ бр 14б

Записник за ул./бр./ м.в. Шамак, н.м Бардовци 

Записник за ул.„Багдатска“ 

Записник за ул.„Борка Талевски“ и ул.„Багдатска“ 

Записник за ул.„Кнез Хацон“ бр.1 

 

 

Датум 16.11.2021 

 Издадени записници за ЕВН на ул.“Лесновска “ бр.13 , ул.“Бањалучка“ бр.20 , ул.“Влае“ бр.43 , ул.“12“ н.м. Бардовци, ул.“Миле Поп Јорданов“ , за БЕГ на ул.“Букурешка“ бр.49 и ул.“Букурешка“ бр.83.

 

Записник за ул.“12“ н.м. Бардовци 

Записник за ул.“Лесновска “ бр.13

Записник за ул.“Бањалучка“ бр.20

Записник за ул.“Влае“ бр.43 

Записник за ул.“Миле Поп Јорданов“

Записник за ул.“Букурешка“ бр.49

Записник за ул.“Букурешка“ бр.83

 

 

 

26.05.2022

Записник за ЕВН на ул. „Ловќенска“ број 37А

18.05.2022

Записник за фекален приклучок на ул.“Скупи“ бр.2

Записник за фекален приклучок на А1 на ул.“Миле Поп Јорданов“   

16.05.2022

Записник за ул. „Новопланирана улица 3“ бб

06.05.2022

Записник за А1 на ул.„ Ванчо Мицков “ бр.7а

21.04.2022

Записник за фекален приклучок на ул.„ Иван Цанкар“ бр.72

20.04.2022

Записник за фекален приклучок на ул.„ Козле“

Записник за фекален приклучок на ул.„ Ванчо Мицков“

Записник за фекален приклучок на ул.„ Бриселска“ бр. 18

18.04.2022

Записник за фекален приклучок на ул.„ Бахар Моис“ 11А

14.04.2022

Записник за фекален приклучок на ул.„ Прашка

Записник за ЕВН на ул. „Хелсинки“ број 54

12.04.2022

Записник за ЕВН на ул. „Џумајска“ број 21А

Записник за ЕВН на ул. „Џумајска“ број 52

Записник за ЕВН на ул. „Јуриј Гагарин“ број87А

Записник за ЕВН на ул. „Дамаска“ број 3А

Записник за ЕВН на ул. „Осло“ број 29

29.03.2022

Записник за ЕВН на ул. „Софиска“, ул. „Његошева“, „Копенхагенска“ и „Гаврил Лесновски“

Записник за ЕВН на ул. „Његошева“

Записник за ЕВН на ул. „Војвода Васил Чакаларов“

16.03.2022

Записник за ЕВН на ул. „Бриселска“ бр. 18А

14.03.2022

Записник за ЕВН на ул. „Бриселска“ бр. 10 и „Софиска“ 

Записник за ЕВН на ул. „Бриселска“ бр. 10

Записник за ЕВН на ул. „Хелсинки“ бр. 54 

11.03.2022

Записник за ЕВН на ул. „4“ 

08.03.2022

Записник за ЕВН на ул. „Ванчо Мицков“  бб

Записник за ЕВН на ул. „Новопроектирана 3“

Март 02.03.2022

Записник за ЕВН на ул.„ Бриселска“ број 35

Записник за ЕВН за А1 на ул.„Скупи 5А“ бр.24  

28.02.2022

Записник за ЕВН на ул.„ Даскал Камче“

23.02.2022

Записник за ул.„Милан Марковиќ“бр.4

Записник за ул.„Дамаска“ бр.27 

Записник за ул.„Атинска“ бр.бб

 

22.02.2022

Записник за ул.Блаже Биринчето бр.1Б

11.02.2022

 Записник за прекоп на ул.„Нобелова“ бр.11Б

 

Февруари 07-08.02.2022

Записник бул.„ Партизански Одреди“ бр.63а 

Записник ул.„Нобелова“ бр.11 

Записник ул.„Бањалучка“ бр.20  

Записник ул.„Прашка“ бр.36 

 

 

Датум 17 јануари 2022 

Комисијата за следење на состојбите на извршување на работите за поставување на подземни инсталации на Општина Карпош ги известува жителите на Карпош дека се издадени записници во кои е констатирано дека треба да се извршат прекопи на четири улици. Издадените записници се однесуваат на улиците: По барање на инвеститор ЕВН Македонија на улица Стокхолмска бр8 ќе се врши полагање кабел за приклучок на електрична енергија. По барање на приватен инвеститор на улица Иван Цанкар бр.72 ќе се врши изведба на приклучок водоводна и канализациона мрежа. По барање на приватен инвеститор на улица Дрезденска бр.40 ќе се врши изведба на атмосферска и фекална канализација. По барање на инвеститор Изолација ДС на улица 1560 бр.120 ќе се врши изведба на инсталација на водоводна мрежа. Инвеститорот се задолжува да обезбеди непречено и безбедно одвивање на сообраќајот и на пешаците а прекопот да го врати во подобрена првобитна состојба. По завршување на сите градежни работи општинската комисија ќе изврши повторен увид со цел да утврди дали квалитетно се завршени работите и дали подлогата е вратена во првобитна состојба.

 

Записник  ул.Иван Цанкар бр. 72 

Записник ул.Дрезденска бр.40 

Записник ул.1560 бр.120 

Записник ул.Стокхолмска бр.8 

Записник ул.Стокхолмска 

Записник ул.Партизански Одреди бб 

 

 

 

 

Датум 06.12.2021 

 

Записник за ул.„Прашка“

Записник за ул.„Пресека“ бр 14б

Записник за ул./бр./ м.в. Шамак, н.м Бардовци 

Записник за ул.„Багдатска“ 

Записник за ул.„Борка Талевски“ и ул.„Багдатска“ 

Записник за ул.„Кнез Хацон“ бр.1 

 

 

Датум 16.11.2021 

 Издадени записници за ЕВН на ул.“Лесновска “ бр.13 , ул.“Бањалучка“ бр.20 , ул.“Влае“ бр.43 , ул.“12“ н.м. Бардовци, ул.“Миле Поп Јорданов“ , за БЕГ на ул.“Букурешка“ бр.49 и ул.“Букурешка“ бр.83.

 

Записник за ул.“12“ н.м. Бардовци 

Записник за ул.“Лесновска “ бр.13

Записник за ул.“Бањалучка“ бр.20

Записник за ул.“Влае“ бр.43 

Записник за ул.“Миле Поп Јорданов“

Записник за ул.“Букурешка“ бр.49

Записник за ул.“Букурешка“ бр.83

 

 

 

16.03.2022

Записник за ЕВН на ул. „Бриселска“ бр. 18А

14.03.2022

Записник за ЕВН на ул. „Бриселска“ бр. 10 и „Софиска“ 

Записник за ЕВН на ул. „Бриселска“ бр. 10

Записник за ЕВН на ул. „Хелсинки“ бр. 54 

11.03.2022

Записник за ЕВН на ул. „4“ 

08.03.2022

Записник за ЕВН на ул. „Ванчо Мицков“  бб

Записник за ЕВН на ул. „Новопроектирана 3“

Март 02.03.2022

Записник за ЕВН на ул.„ Бриселска“ број 35

Записник за ЕВН за А1 на ул.„Скупи 5А“ бр.24  

28.02.2022

Записник за ЕВН на ул.„ Даскал Камче“

23.02.2022

Записник за ул.„Милан Марковиќ“бр.4

Записник за ул.„Дамаска“ бр.27 

Записник за ул.„Атинска“ бр.бб

 

22.02.2022

Записник за ул.Блаже Биринчето бр.1Б

11.02.2022

 Записник за прекоп на ул.„Нобелова“ бр.11Б

 

Февруари 07-08.02.2022

Записник бул.„ Партизански Одреди“ бр.63а 

Записник ул.„Нобелова“ бр.11 

Записник ул.„Бањалучка“ бр.20  

Записник ул.„Прашка“ бр.36 

 

 

Датум 17 јануари 2022 

Комисијата за следење на состојбите на извршување на работите за поставување на подземни инсталации на Општина Карпош ги известува жителите на Карпош дека се издадени записници во кои е констатирано дека треба да се извршат прекопи на четири улици. Издадените записници се однесуваат на улиците: По барање на инвеститор ЕВН Македонија на улица Стокхолмска бр8 ќе се врши полагање кабел за приклучок на електрична енергија. По барање на приватен инвеститор на улица Иван Цанкар бр.72 ќе се врши изведба на приклучок водоводна и канализациона мрежа. По барање на приватен инвеститор на улица Дрезденска бр.40 ќе се врши изведба на атмосферска и фекална канализација. По барање на инвеститор Изолација ДС на улица 1560 бр.120 ќе се врши изведба на инсталација на водоводна мрежа. Инвеститорот се задолжува да обезбеди непречено и безбедно одвивање на сообраќајот и на пешаците а прекопот да го врати во подобрена првобитна состојба. По завршување на сите градежни работи општинската комисија ќе изврши повторен увид со цел да утврди дали квалитетно се завршени работите и дали подлогата е вратена во првобитна состојба.

 

Записник  ул.Иван Цанкар бр. 72 

Записник ул.Дрезденска бр.40 

Записник ул.1560 бр.120 

Записник ул.Стокхолмска бр.8 

Записник ул.Стокхолмска 

Записник ул.Партизански Одреди бб 

 

 

 

 

Датум 06.12.2021 

 

Записник за ул.„Прашка“

Записник за ул.„Пресека“ бр 14б

Записник за ул./бр./ м.в. Шамак, н.м Бардовци 

Записник за ул.„Багдатска“ 

Записник за ул.„Борка Талевски“ и ул.„Багдатска“ 

Записник за ул.„Кнез Хацон“ бр.1 

 

 

Датум 16.11.2021 

 Издадени записници за ЕВН на ул.“Лесновска “ бр.13 , ул.“Бањалучка“ бр.20 , ул.“Влае“ бр.43 , ул.“12“ н.м. Бардовци, ул.“Миле Поп Јорданов“ , за БЕГ на ул.“Букурешка“ бр.49 и ул.“Букурешка“ бр.83.

 

Записник за ул.“12“ н.м. Бардовци 

Записник за ул.“Лесновска “ бр.13

Записник за ул.“Бањалучка“ бр.20

Записник за ул.“Влае“ бр.43 

Записник за ул.“Миле Поп Јорданов“

Записник за ул.“Букурешка“ бр.49

Записник за ул.“Букурешка“ бр.83