Проектен Форум во заедницата,Втора форумска сесија

Среда, 15 март 2023 година, почеток: 18:00 часот

Локација: ООУ „Лазо Трповски“, ул. Радика, бр. 9 (Карпош III),  Скопје

Проект: „Зајакнување на општинските совети“

Партнери: Швајцарска влада, Министерство за локална самоуправа, Програма за развој на Обединети Нации – УНДП

Прилог Дневен ред – Линк

 

ДНЕВЕН РЕД

18:00-18:10

Добредојде на присутните, претставување на дневниот ред и целите на втората форумска сесија 

18:10-18:20 

Преглед на предходната сесија и работата меѓу сесии 

-информација од работната група

– предложени концепти

18:20-18:30

Презентација на критериуми за проекти

18:30-18:45

Концепт (1) – Поставување на фотоволтаици во училиштата/зголемување на енергетската ефикасност – презентација

Дискусија и прифаќање на концептот од страна на форумот

18:45-19:00

Концепт (2) – Уредување на училишните дворови (зелени површини, дрвореди, градини, опрема, осветлување) – презентација

Дискусија и прифаќање на концептот од страна на форумот

19:15-19:30

Концепт (3) – Уредување на дворовите на градинките со безбедни реквизити,  спортска опрема и набавка на нагледни средства и дидактички материјали и играчки во градинките). – презентација

Дискусија и прифаќање на концептот од страна на форумот

19:30-19:45

Концепт (4) – Реновирање на спортски терени во Основните Училишта ( ООУ Петар Поп Арсов и ООУ Владо Тасевски)– презентација                             Дискусија и прифаќање на концептот од страна на форумот

19:45-19:50

Концепт (5) – Реновирање на подовите на училишните сали  -презентација

Дискусија и прифаќање на концептот од страна на форумот

19:50-20:05

Концепт (6) – Основање  дневен центар за лица со посебни потреби кој ќе вклучува и образовен процес за нивното ниво – презентација

Дискусија и прифаќање на концептот од страна на форумот  

20:05-20:15

Пауза

20:15-20:30

Концепт (7) – Изградба на сензорна соба во градинките – презентација

Дискусија и прифаќање на концептот од страна на форумот  

20:30 -20:45

Концепт (8) Подобрување на образовниот училишен процес по предметот билогија преку опремување на кабинетие со современа опрема (лаборатории). – презентација

Дискусија и прифаќање на концептот од страна на форумот  

 

Дооформување на работните групи за развивање на предлог проекти.

20:45–20:55

Презентација на формат за предлог проект

 

20:55–21:00

Оценка на форумската сесија

Одредување на термин за следната сесија