ГРАНСКИ КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР 2020

ГРАНСКИ КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР

за органи на државната управа, стручните служби на Владата на Република Северна Македонија, судовите, јавните обвинителства, казнено – поправните и воспитно – поправните установи, државното правобранителство, општините, Градот Скопје и општините на градот Скопје, агенциите, фондовите и другите органи основани од Собранието на Република Северна Македонија

 

На следниов линк прочитајте го ГРАНСКИОТ  КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР (ЛИНК)