Интензивно се работи на улицата „Јуриј Гагарин“  во населбата Козле. Станбениот објект со број 49, ќе добие нова фасада, а ја реализира ДГПТУ ,,Алегна 71″ ДОЕЛ Скопје , а на истата улица се имплементира и целосно нова атмосферска канализација, која е во должина од 270 метри. Во атмосферската канализација се поставува цефка со димензии на Ф300, а изведувач на истата е ПМИЗОО ,,Енергомонтажа” Скопје.