Учениците од 2б одд. од ООУ,,Владо Тасевски”, на 14 и 15 февруари, работеа во склоп на слободни и воннаставни активности, развивајќи кај децата воспитни, морални и етички врадности преку подигање на свеста за ретките болести под мотото „Сите сме ретки“ . Се изработиле детски цртежи, се изработил дисплеј, се создаде песничка. Поддршка дадоа и директорот на училиштето, Викторија Кочевска, Петра Викторија Љубова, педагогот Билјана Павлевска, специјален едукатор и рехабилитатор Весна Филиповска,  психологот Марија Ефтимова, социолог Валентина Клопчевска и стручниот соработник – библиотекар Марија Ангелеска.