Основно училиште „Војдан Чернодрински“

Училиште: Војдан Чернодрински
Урбана заедница: н. Тафталиџе
Адреса: ул „Дрезденска“ бр.3
Телефон: 02/30 66 610, 30 61 922
   
Веб страна: http://oouvojdancernodrinski.edu.mk/
В.Д. директор: Верица Неткова Пројчева 078 302 164
Кратка биографија: Училиштето е лоцирано во централното градско подрачје на ул „Дрезденска“ бр.3 населба Тафталиџе во Скопје. Училиштетео е изградено 1955 година во тврда градба. Поделено е на два дела: ниска и висока зграда.

Реонот на Општинското основно училиште „Војдан Чернодрински“, Скопје ја опфаќа територијата на урбаната заедница Тафталиџе што се простира на исток до ул„Франклин Рузвелт“, на југ до ул „Теодосије Гологанов“, на север до бул „Партизански Одреди“ и на запад до ул „8 Септември“.

Просторот што го зафаќа училиштето изнесува 6971 м2 и училишен двор од 3578 м2 овозможувајќи активен одмор и рекреација на учениците на трвните површини. Училиштето има и спортски игралишта, спортска сала со површина 500м2, фудбалско игралиште 700м2 и кошаркарско игралиште 300 м2

Основното училиште дејствува како самостојно училиште во две смени и во него се воспитуваат и образуваат 542 ученици во 23 паралелки со наставен и друг кадар од 51 лице. Наставата во основното училиште се одвива на македонски јазик. Основното училиште Војдан Чернодрински организира и продолжен престој за своите ученици.

Училиштето е збратимено со ООУ „Мустафа Кемал Ататурк“ с.Долно Количани, општина Студеничани.

Патронен празник: 15 Мај