По објавување на јавниот повик кој го спроведе Општина Карпош за доделување на финансиска поддршка за поправка и санација на постоечки лифтови и поставување на нови лифтови во станбените згради за колективно домување, се состана петчлена комисија од локалната самоуправа која ја разгледа доставената документација. Притоа, комисијата достави извештај за својата работа до градоначалникот на Општина Карпош, Стевчо Јакимовски, за периодот од 28.04.2022 до 22.08.2022 година.

Од досегашната работа, заклучно со ден 22.08.2022 година, комисијата информира дека во однос на јавниот повик за поправка и санација на постоечки лифтови во зградите, вкупно се пријавиле девет субјекти, додека пак во постапка се вкупно шест субјекти. Оттука, комплетна документација имаат доставено тројца субјекти, што значи дека истиот се наоѓа на листата на потенцијални корисници на финансиската поддршка за таа намена. Што се однесува до јавниот повик за поставување на нови лифтови во зградите за колективно домување, комисијата информира дека вкупно се пријавиле три субјекти и истите се во постапка на разгледување.

Инаку, вкупниот износ на финансиската поддршка за поправка и санација на постоечки лифтови и поставување на нови лифтови која ја обезбеди Општина Карпош изнесува 2.000.000 денари. Оттука, локалната самоуправа ќе субвенционира до 30%, но не повеќе од 250.000 денари од вкупниот износ на вредноста на поправката и/или санација на постоечкиот лифт или поставување на нов лифт.