ДВАНАЕСЕТТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ

 Во четврток, (12.07.2018) со почеток во 11.00 часот, во холот на ООУ „Лазо Трповски“, (ул. Радика бр. 9) ќе се одржи дванаесеттата седница на Советот на Општина Карпош со следниот дневен ред:

 

-          Усвојување на Записникот од десетта седница на Советот на Општина Карпош

-          Усвојување на Записникот од единаесетта седница на Советот на Општина Карпош

 

1.        Предлог-Одлука за давање согласност за објавување оглас за финсиска поддршка на спортско рекреативни и здравствени проекти за физички и правни лица од Општина Карпош,

2.       Предлог-Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај II квартал, за извештајниот период од 01.01.2018 година до 30.06.2018 година,

3.       Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на образованието за 2018 година

4.      Предлог-Одлука за одобрување на финансиски средства за летен одмор на ученици од семејства во потешка материјална состојба од Општина Карпош,

5.       Предлог Одлука за одобрување на финансиски средства за купување на периодични паркинг картици за корисници-жители на Општина Карпош, од СЦМ РЕТАИЛ ДООЕЛ Скопје-трговски центар Скопје Сити мол,

6.       Предлог Одлука за одобрување на финансиски средства за закуп на паркинг места за корисници-жители на Општина Карпош од станбена зграда на ул.Иво Лола Рибар бр.74, од Веро 2, У.З.Владо Тасевски,

7.       Предлог-Одлука за давање согласност за кофинансирање на проектот „Спортско-адреналински парк-Карпош“, локација Кеј на река Вардар, на парцели 7060, 7082, 7084, 684, 685, 686, 689, 690 И 691, Општина Карпош

8.       Предлог-Одлука за прифаќање донација од БИМИЛК

9.       Предлог-Одлука за прифаќање донација опрема за игралиште за деца кај Веро 2, У.З.Владо Тасевски, од Верополус ДООЕЛСкопје

10.   Предлог-Одлука за прифаќање донација летниковец во Влае 2 од Пивара Скопје

11.     Предлог-Одлука за предавање во владение и одржување на електронска рампа на заедницата на станари на колективните објекти на ул. Никола Русински бр.8, бр.10 и бр.12,

12.    Предлог-Одлука за предавање во владение и одржување на електронска рампа на заедницата на станови и деловни простории на ул. Лондонска бр.2,

13.     Предлог-Одлука за предавање во владение и одржување на електронска рампа на заедницата на станари на колективните објекти на ул.„Волгоградска“ бр.1, бул.„Партизански одреди“ бр.72а и „Партизански одреди“ бр.74,

14.   Предлог-Одлука одобрување финансиска поддршка на проекти од областа на образованието на Општина Карпош за 2018 година, (за реализирање на проектот Меѓународна детска ликовна колонија „Св. Пантелејмон“, подносител: Детски ликовен центар)

15.    Предлог-Решение за ослободување од плаќање комунална такса за јавно осветлување за објект-куќа на ул.„Скупи 3а“ бр.22, КО Злокуќани

16.    Предлог-Решение за ослободување од плаќање комунална такса за јавно осветлување за објект-куќа на ул.„Нерешка“ бр.3, КО Карпош

17.    Предлог-Решение за ослободување од плаќање комунална такса за јавно осветлување за објект-куќа на ул.„Скупи 0 0 000*1, КО Злокуќани

18.    Предлог-Решение за ослободување од плаќање комунална такса за јавно осветлување за објект-куќа на ул.„1506“ бр.23в-Момин Поток

19.    Предлог-Решение за ослободување од плаќање комунална такса за јавно осветлување за објект-викенд куќа на ул.„Скупи“ бр.0, Скопје

20.  Предлог-Решение за ослободување од плаќање комунална такса за јавно осветлување за објект-куќа на ул.„Козле 22“ бр.9, КО Нерези

21.    Предлог-Решение за ослободување од плаќање комунална такса за јавно осветлување за објект-куќа на ул.„Скупи“ бр.13, КО Бардовци

22.   Предлог-Одлука за давање согласност на општинските основни училишта во Општина Kарпош за започнување постапка за објавување јавен оглас за давање на користење училишен простор и спроведување на други активности во врска со основните училишта на Општина Карпош

23.   Предлог-Одлука за утврдување на вклопување на бесправен објект во урбанистичко-планска документација заради усогласување на намената на бесправниот објект со намената на земјиштето (КП  бр.2352/1, КО Нерези)

24.  Предлог-Одлука за утврдување на вклопување на бесправен објект во урбанистичко-планска документација заради усогласување на намената на бесправниот објект со намената на земјиштето (КП бр.84/1, КО Бардовци)

25.   Предлог-Решение за разрешување и именување членови во Училишниот одбор на Општинското основно училиште „Аврам Писевски“,

26.   Предлог-Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското основно училиште „Аврам Писевски“, Општина Карпош-Скопје, за учебната 2017/2018 година,

27.   Предлог-Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското основно училиште „Братство“, Општина Карпош-Скопје, за учебната 2017/2018 година,

28.   Предлог-Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското основно училиште „Вера Циривири-Трена“, Општина Карпош-Скопје, за учебната 2017/2018 година,

29.   Предлог-Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското основно училиште „Владо Тасевски“, Општина Карпош-Скопје, за учебната 2017/2018 година,

30.  Предлог-Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското основно училиште „Војдан Чернодрински“, Општина Карпош-Скопје, за учебната 2017/2018 година,

31.    Предлог-Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското основно училиште „Димо Хаџи Димов“, Општина Карпош-Скопје, за учебната 2017/2018 година,

32.   Предлог-Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското основно училиште „Јан Амос Коменски“, Општина Карпош-Скопје, за учебната 2017/2018 година,

33.   Предлог-Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското основно училиште „Лазо Трповски“, Општина Карпош-Скопје, за учебната 2017/2018 година,

34.  Предлог-Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското основно училиште „Петар Поп Арсов“, Општина Карпош-Скопје, за учебната 2017/2018 година,

35.   Предлог-Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работата на општинското основно училиште „Христијан Тодоровски Карпош“, Општина Карпош-Скопје, за учебната 2017/2018 година,

36.   Предлог-Заклучок за усвојување на Годишна програма за работата на Општинското основно училиште „Аврам Писевски“, Општина Карпош-Скопје, за учебната 2018/2019 година,

37.   Предлог-Заклучок за усвојување на Годишна програма за работата на Општинското основно училиште „Братство“, Општина Карпош-Скопје, за учебната 2018/2019 година

38.   Предлог-Заклучок за усвојување на Годишна програма за работата на Општинското основно училиште „Вера Циривири-Трена“, Општина Карпош-Скопје, за учебната 2018/2019 година,

39.   Предлог-Заклучок за усвојување на Годишна програма за работата на Општинското основно училиште „ Владо Тасевски “, Општина Карпош-Скопје, за учебната 2018/2019 година,

40.  Предлог-Заклучок за усвојување на Годишна програма за работата на Општинското основно училиште „Војдан Чернодрински“, Општина Карпош-Скопје, за учебната 2018/2019 година

41.   Предлог-Заклучок за усвојување на Годишна програма за работата на Општинското основно училиште „Димо Хаџи Димов“, Општина Карпош-Скопје, за учебната 2018/2019 година,

42.  Предлог-Заклучок за усвојување на Годишна програма за работата на Општинското основно училиште „Јан Амос Коменски“, Општина Карпош-Скопје, за учебната 2018/2019 година,

43.  Предлог-Заклучок за усвојување на Годишна програма за работата на Општинското основно училиште „Лазо Трповски“, Општина Карпош-Скопје, за учебната 2018/2019 година,

44.  Предлог-Заклучок за усвојување на Годишна програма за работата на Општинското основно училиште „Петар Поп Арсов“, Општина Карпош-Скопје, за учебната 2018/2019 година,

45.  Предлог-Заклучок за усвојување на Годишна програма за работата на Општинското основно училиште „Христијан Тодоровски Карпош“, Општина Карпош-Скопје, за учебната 2018/2019 година,

46.  Предлог-Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички активности во ООУ „Аврам Писевски", Општина Карпош-Скопје за учебната 2018/2019 година

47.  Предлог-Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички активности во ООУ „Братство", Општина Карпош-Скопје за учебната 2018/2019 година

48.  Предлог-Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички активности во ООУ „Вера Циривири-Трена", Општина Карпош-Скопје за учебната 2018/2019 година,

49.  Предлог-Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички активности во ООУ „Владо Тасевски", Општина Карпош-Скопје за учебната 2018/2019 година,

50.  Предлог-Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички активности во ООУ „Војдан Чернодрински", Општина Карпош-Скопје за учебната 2018/2019 година

51.    Предлог-Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички активности во ООУ „Димо Хаџи Димов", Општина Карпош-Скопје за учебната 2018/2019 година,

52.   Предлог-Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички активности во ООУ „Јан Амос Коменски", Општина Карпош-Скопје за учебната 2018/2019 година,

53.   Предлог-Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички активности во ООУ „Лазо Трповски", Општина Карпош-Скопје за учебната 2018/2019 година

54.  Предлог-Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички активности во ООУ „Петар Поп Арсов", Општина Карпош-Скопје за учебната 2018/2019 година,

55.   Предлог-Мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други ученички активности во ООУ „Христијан Тодоровски Карпош", Општина Карпош-Скопје за учебната 2018/2019 година,

56.   Предлог-Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работтата на Јавната установа општинска детска градинка „Мајски Цвет“, Општина Карпош-Скопје, за 2016/2017 година,

57.   Предлог-Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работтата на Јавната установа општинска детска градинка „Орце Николов“, Општина Карпош-Скопје, за 2016/2017 година,

58.   Предлог-Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работтата на Јавната установа општинска детска градинка „Пролет“, Општина Карпош-Скопје, за 2016/2017 година,

59.   Предлог-Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работтата на Јавната установа општинска детска градинка „Распеана младост“, Општина Карпош-Скопје, за 2016/2017 година.