РАСПЕАНА МЛАДОСТ

РАСПЕАНА МЛАДОСТ ул. “Руџер Бошковиќ“ 6

raspeana@yahoo.com

Директор Ели Грибовска
моб.тел 070 553 040
Воспитно-згрижувачки кадар 19
Вкупен број на деца 197
(оваа градинка има само еден објект)