МАЈСКИ ЦВЕТ

МАЈСКИ ЦВЕТ

 majskicvetskopje@gmail.com

Директор Ангела Ангеловска Усовска
моб.тел. 071 213 790
Воспитно-згрижувачки кадар 60
Вкупен број на деца 588

Објекти

  • Тафталиџе – ул. „Римска“ 2б - тел.3066788
  • Тафталиџе 1 – ул. „Варшавска“ 15 - тел. 3071602
  • Тафталиџе 2 (матичен објект) ул. „Женевска“ 4 тел. - 3068097
  • Тафталиџе 2 ул. „Женевска“ 4 (барака кон матичната) - тел. 3068097