Аврам Писевски

  ОУ Аврам Писевски
Урбана заедница:

Бардовци

Адреса:

„Ул 2“ бр.10

Телефон:

30 95 949

E-mail:

 mbajkova@hotmail.com
Веб страна:

http://oouavrampisevski.edu.mk/

Директор:

м-р Матилда Бајкова  (контакт 075/277-460) 

Кратка биографија:

Училишниот објект е лоциран во атарот на с. Бардовци на „Ул 2“ бр.10- Скопје. ОУ „Аврам Писевски“ има статус на самостојност од учебната 1985/1986 година и до денеска функционира како самостојно.

Реонот на Општинското основно училиште „Аврам Писевски“, ја опфаќа територијата на населените места с.Бардовци и населбата Злокуќани.

Училишниот објект е од тврда градба, располага со училнички простор 2429 м2 , а училиштето располага со дворна површина од 7760 м2 и на него се изградени спортски игралишта за ракомет, мал фудбал и кошарка.

Во училиштето се воспитуваат и образуваат 284 ученици распоредени во 11 паралелки. Наставата се изведува на македонски наставен јазик. Училиштето работи во една смена. Во училиштето се вработени 21 лице.

Патронен празник:

06 Јуни