ЧЕТИРИНАЕСЕТТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ

Се работи за предлог-заклучокот на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Карпош, за извештајниот период (кумулативно), за квартал од 01.01.2014 година до 31.03.2014 година.

Седница на Совет (10.04.2014)