ПАРИЧНА НАГРАДА ЗА ПРВЕНЦИТЕ-ОСНОВЦИ ОД ОПШТИНА КАРПОШ

Во таа насока, предлог-програмата за издавање под закуп на училишни спортски сали и училишен простор во општинските основни училишта, советникот од општина Карпош, Зоран Поповски излезе со предлог за кошаркарскиот клуб „Водњански лисици“ да биде финансиски ослободен од користење на спортските сали во термините за тренинг во основните училишта „Владо Тасевски“ и „Петар Поп Арсов“, кој беше едногласно усвоен од страна на присутните советници. 

Илија Рајковски и Игор Лазаревски беа изгалсани како членови на училишниот одбор во основното училиште „Братство“ како една од точките на денешниот дневен ред. До крајот на седницата на Советот на општина Карпош, беа усвоени и останатите точки, програма за работа во областа на располагање со градежно земјиште, одлука за утврдување на вклопување на бесправен објект, решение за разрешување и именување и именување членови во Управниот одбор на јавната општинска детска установа „Орце Николов“, како и разгледување на барањето на финансиски сретдства како помош за реконструкција на дел од две опожарени куќи.
Седница на совет (20.06.2014)