Спортска галерија 2018/2019

Спортска галерија 2018/2019    (фотографии од екипите)

Екипа - Димо Хаџи Димов

Екипа - Војдан Чернодрински

Екипа - Владо Тасевски 

Екипа - Братство

Екипа - Аврам Писевски

Екипа - Јан Амос Коменски