ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТ

Претседател на Советот на Општина Карпош - Андреј Манолев  

 

e-mail:  andrej.manolev@karpos.gov.mk